Když se váš život změní v čekárnu - odborný seminář

17.09.2022

Migréna patří mezi nejčastější neurologická onemocnění. Přesto je podceňována a v celé Evropě stále nedostatečně diagnostikována a léčena. Pacienti, kteří se s tímto onemocněním potýkají, jsou následně ve svém osobním i profesním životě omezeni, což na ně má mimo jiné druhotný sociální a ekonomický dopad.

Rozhodli jsme se, že přispějeme ke změně této situace. Pacientská organizace Migréna-help ve spolupráci s European Migraine & Headache Alliance (EMHA), Českou společností pro bolest hlavy a farmaceutickým průmyslem proto uspořádala odborný seminář "Zlepšení dostupnosti léčby migrény v ČR", který se uskutečnil 13. září 2022 v eventovém centru Sněmovní 7 na Praze 1.

V průběhu semináře byli účastníci seznámeni jak s problematikou migrény, tak zkušenostmi českých pacientů, společně ale také diskutovali o možnostech, jak zajistit včasný přístup k diagnostice a účinné léčbě pro pacienty s migrénou. V rámci akce byly rovněž prezentovány výsledky rozsáhlé studie zpracované společností KPMG, která podrobně zmapovala dostupnost léčby migrény napříč Evropskou unií, a rovněž navazující národní studie zaměřené specificky na zkušenosti českých pacientů.

Semináře se zúčastnili představitelé státní správy, zdravotních pojišťoven, pacientských organizací i odborné veřejnosti. Seminář se konal pod záštitou MUDr. Romana Krause, MBA, předsedy Výboru pro zdravotnictví Senátu Parlamentu České republiky. 


Zdravice z Evropského parlamentu

Úvodní slovo pronesly předsedkyně Migréna-help Mgr. Rýza Blažejovská, DiS. a ředitelka EMHA Elena Ruiz de la Torre, zdravici zaslala i europoslankyně Dott. Martina Dlabajová, která hovořila o stigmatizaci migrény, své vlastní zkušenosti s tímto onemocněním i o pracovní skupině v Evropském parlamentu, která se migrénou zabývá:


S migrénou se potýká miliarda lidí na celém světě

Následovaly odborné prezentace - jako první vystoupil předseda České společnosti pro bolest hlavy MUDr. Tomáš Nežádal, PhD. na téma Migréna a její léčba v ČR:

 • Migréna častěji postihuje ženy, jedná se celosvětově o druhou nejvíce invalidizující diagnózu, s nemocí se na celém světě potýká téměř jedna miliarda lidí. Celkem jde o 17 % žen a téměř 6 % mužů.
 • Až 1 % populace trpí tzv. chronickou migrénou, kvůli níž jsou "vyřazeni z provozu" více než půlku měsíce. 
 • 33 % pacientů uvádí, že bolesti hlavy ovlivnily jejich kariéru; 3 % pacientů uvedlo, že se rozhodl nemít děti, odložili početí nebo měli méně dětí kvůli migréně.
 • Nacházíme se v nové éře profylaktické (tzn. preventivní) léčby migrény - je nově k dispozici tzv. anti-CGRP léčba. Léčba významně redukuje nepřímé náklady migrény na celou společnost.

 • Podle MUDr. Nežádala je jedním z problémů v ČR omezený finanční rozpočet center bolesti hlavy a nedostatek personálních kapacit.
MUDr. Tomáš Nežádal, PhD.
MUDr. Tomáš Nežádal, PhD.

Centra bolesti hlavy mají omezené rozpočty

Jako druhá v pořadí si vzala slovo vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy v pražské Thomayerově nemocnici MUDr. Jolana Marková, FEAN, která se zaměřila zejména na způsob organizace péče o pacienty s migrénou v České republice:

 • Tzv. "doporučenou cestou pacienta" je postup, jakým by měl pacient projít při vlastním podezření na migrénu: nejprve kontaktovat praktického lékaře, při četnějších atakách vyhledat ambulantního neurologa a po nezdařených léčebných pokusech navštívit specializované centrum. V ČR je v současnosti celkem 31 center pro léčbu a diagnostiku bolesti hlavy.
 • Z průzkumu, který mapoval pohled samotných lékařů z center na jejich fungování, vyplynulo, že častým důvodem nenasazení anti-CGRP léčby byl u 26 % lékařů fakt, že centrum nemá uzavřenou smlouvu s danou pojišťovnou.
 • Podle MUDr. Markové je limitací plného fungování center to, že část má omezený rozpočet nasmlouvaný se zdravotními pojišťovnami, který nedovoluje léčit všechny pacienty indikované k léčbě a zatěžuje lékaře administrativou opakovaných žádostí pro nové pacienty,

 • Nejčastěji zmiňovanými způsoby zlepšení dostupnosti anti-CGRP léčby v průzkumu mezi lékaři bylo hlavně zvýšení personální kapacity a více času na pacienty s migrénou, příp. ordinační doba vyhrazená pouze pro pacienty s touto diagnózou (oboje zmíněno u 26 % lékařů).

MUDr. Jolana Marková, FEAN
MUDr. Jolana Marková, FEAN

Celospolečenské náklady migrény jsou vysoké 

Dalším přednášejícím byl zakladatel Institutu pro zdravotní ekonomiku MUDr. Tomáš Doležal, PhD., který se zaměřil na socioekonomické dopady migrény a též představil nově zřízený národní informační registr ReMig, který shromažďuje informace o pacientech léčených anti-CGRP léčbou:

 • Pacienti zasažení zejména chronickou migrénou pociťují ekonomické dopady, a to především v souvislosti s jejich nemožností plně fungovat v pracovním i osobním životě. 
 • Jedním z největších problémů je obrovské množství pacientů mimo léčebný systém, tedy pacientů, kteří nemoc neřeší, případně nevědí, že nemocí trpí a že ji mohou řešit. Trend se ovšem zlepšuje, v loňském roce se do registru přidalo asi dvě stě pacientů, letos již osm set. 
 • MUDr. Doležal dále na datech z registru ReMig ilustroval konkrétní přínosy inovativní léčby: Díky ní může až 15 % pacientů fungovat bez akutní léčby. Jen malá část pacientů pro nedostatečné výsledky či nežádoucí účinky terapii předčasně ukončuje.
MUDr. Tomáš Doležal, PhD.
MUDr. Tomáš Doležal, PhD.

Inovativní léčba je zbytečná, pokud k ní nemáme přístup

V další části si slovo vzala ředitelka Evropské aliance pro migrénu Elena Ruiz de la Torre, která představila výsledky evropské studie o dostupnosti léčby migrény a rovněž poutavé ilustrativní video:

 • V průměru musí evropský pacient navštívit 4 až 8 specialistů, než mu je poskytnuta adekvátní lékařská pomoc. Problémem je enormně dlouhá doba diagnostiky nemoci - od 3 až do 8 let. 
 • Zdravotní pojišťovny na celoevropské úrovni nemají dostatečné prostředky na inovativní léčbu pro všechny pacienty, přičemž 25 % pacientů si tuto nákladnou léčbu musí hradit z vlastní kapsy. 
 • Většina těch, kteří novou anti-CGRP léčbu neužívají, uvedla, že hlavní překážky jejich přístupu jsou tyto: jejich lékař se o léčbě nezmínil (26 %), léčba není hrazena z jejich zdravotního pojištění (25 %), nemají na léčbu nárok (25 %), u 10 % není léčba v dané zemi k dispozici.
Elena Ruiz de la Torre
Elena Ruiz de la Torre

87 % pacientů by si přálo získat účinnou léčbu migrény 

Výsledky navazující české studie o dostupnosti léčby migrény včetně konkrétních zkušeností českých pacientů prezentovala předsedkyně Migréna-help Mgr. Rýza Blažejovská, DiS.:

 • Ve 43 % případů musí český pacient navštívit 2 až 3 specialisty, než se dostane ke správné diagnóze svého onemocnění; většinou jde o roky čekání. 
 • Přibližně čtvrtina lidí v ČR čeká na nasazení první léčby 2 až 5 let, další čtvrtina pak dokonce více než 5 let.
 • Velkým problémem je také nadužívání často nevhodně zvolených léků, které pak samy způsobují bolesti hlavy; pacient tedy trpí hned dvěma problémy najednou. 
 • Jako nejobtížněji dostupná forma léčby migrény je českými pacienty uváděna právě inovativní léčba. Hlavním důvodem je stigmatizace nemoci, kdy lékař nebere pacientovy potíže vážně, nedostatečný počet center/jejich nedostatečná kapacita a dlouhá čekací doba na návštěvu specialisty.
 • 19 % respondentů změnilo někdy v životě léčbu migrény, protože pro ně byla příliš finančně náročná. Pro 34 % má cena za veškerou léčbu migrény významný vliv na jejich finance.

 • Mgr. Blažejovská, DiS. posléze zmínila i konkrétní zkušenosti pacientů, kteří se o ně podělili v průzkumu:

Inovativní léčba mi změnila život, jen cesta k ní byla téměř nekonečná

Život s chronickými bolestmi hlavy není jednoduchý. Díky bohu za inovativní léčbu. Léčím se teprve měsíc a už teď mám méně bolestí. Kéž by mě někdo informoval dřív o tom, co se se mnou děje. Vždy jsem od neurologů jen poslouchala, že mě bolí hlava, protože se málo hýbu a sedím u počítače. A tak jsem žila v domnění, že si za to můžu sama. Zašlo to moc daleko, a pak jsem si nadměrným užíváním analgetik přivodila ten nejhorší stav, co může nastat. Půl roku jsem byla denně v bolestech. Nežila jsem život, ale přežívala. Nejhorší na tom bylo, že s tím nešlo nic dělat, získání nové léčby nešlo nijak urychlit. Neměla jsem tolik peněz, abych si inovativní léčbu mohla hradit sama. A tak nezbylo nic jiného, než jen čekat a doufat. Nikomu bych to nepřála. Děkuji za to, co děláte."

Respondentka průzkumu Dostupnost léčby migrény v ČR, 25-44 let s chronickou migrénou, Jihomoravský kraj

Mgr. Rýza Blažejovská, DiS.
Mgr. Rýza Blažejovská, DiS.
 • Na závěr bylo také představeno několik doporučení a konkrétní kroky, pomocí kterých lze situaci dostupnosti léčby migrény zlepšit:

Záznam semináře

V závěru semináře proběhla diskuze s přednášejícími i hosty nad představenými informacemi a tématy. O dalším vývoji spolupráce se zúčastněnými subjekty vás budeme informovat. 

Záznam celého semináře jak v českém, tak anglickém jazyce najdete na našem Youtube kanále:


Seminář se uskutečnil díky laskavé podpoře těchto partnerů: