Podpora osob s migrénou na vysoké škole

13.03.2023

Mohlo by se zdát, že onemocnění, jako je migréna, nemá žádný výrazný dopad na fungování člověka ve vzdělávacím systému. Ano, někteří studenti s migrénou možná nepotřebují žádnou speciální podporu, ale může existovat poměrně velká skupina osob, která ji v menší či větší míře potřebuje. Pojďme si proto ukázat, jaké jsou v České republice možnosti podpory při studiu na vysoké škole.

CO JE MIGRÉNA?

Migréna je komplexní neurologické onemocnění se širokou škálou příznaků. Pro mnoho lidí je hlavním znakem bodavá bolest hlavy, která může trvat až 72 hodin. Dalšími příznaky může být zhoršené vidění, světloplachost, citlivost na zvuky a pachy, nevolnost a zvracení.

Příznaky mohou být různé a mohou se lišit během různých záchvatů. Intenzita a frekvence záchvatů se také může lišit, většina lidí je v období mezi záchvaty bez příznaků. Migréna může mít obrovský dopad na práci, rodinu i společenský život.

Dostupné možnosti léčby migrény jsou různé, člověk od člověka, a v současnosti neexistuje žádná léčba, která by migrénu zcela vyléčila.

Veďte si deník

Zaznamenávání do deníku vám může pomoci při stanovení diagnózy, při rozpoznávání spouštěče a varovných signálů před záchvatem a při sledování efektivity léčby. Více informací o migrenózním deníku naleznete zde a o mobilní aplikaci zde.

MIGRÉNA JAKO ZDRAVOTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ

Migrénu můžeme v některých případech brát jako zdravotní postižení/znevýhodnění. Záleží především na vážnosti a četnosti záchvatů a dopadu na běžné fungování jedince.

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) vymezuje právo osob se zdravotním postižením na rovné zacházení a zakazuje přímou i nepřímou diskriminaci v přístupu ke vzdělávání a při jeho poskytování, a to i v podobě "odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření ke zpřístupnění."

Antidiskriminační zákon dále uvádí, že "přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru, a dále v právních vztazích, ve kterých se uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu pracovníků, i z důvodu státní příslušnosti."

Za zdravotní postižení považuje antidiskriminační zákon: "tělesné, smyslové, mentální, duševní nebo jiné postižení, které brání nebo může bránit osobám v jejich právu na rovné zacházení v oblastech vymezených tímto zákonem; přitom musí jít o dlouhodobé zdravotní postižení, které trvá nebo má podle poznatků lékařské vědy trvat alespoň jeden rok."

MIGRÉNA A VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Migréna by, stejně jako jiná onemocnění, neměla být důvodem k nemožnosti studovat. Vysoké školy v České republice jsou ze zákona povinny "činit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitostí studovat." Příležitostně může mít nemoc vliv např. na schopnost studovat, vyhovět požadavkům jednotlivých předmětů a může ovlivnit docházku. Následující kroky mohou pomoci minimalizovat dopad migrény na studium.

Zjistěte si, kdo konkrétně na vaší škole poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami/nároky a jak tato podpora probíhá

 • Většina českých vysokých škol má zřízená speciální pracoviště, pro která neexistuje jednotné označení. Někdy se jedná o pracoviště s celouniverzitní působností (například Centrum podpory studentů se specifickými potřebami při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích), jindy o fakultní koordinátory věnující se pouze studentům konkrétní fakulty (například Univerzita Karlova). 

Mluvte o své migréně

 • Pokud na své vysoké škole oznámíte, že máte migrénu, všichni zainteresovaní se mohou na případné záchvaty připravit. K oznámení by mělo dojít co nejdříve (ideálně ještě před zahájením studia). Škola, respektive pracovníci odpovědní za podporu studentů se specifickými potřebami, může nabídnout rozmanitou škálu služeb a podpůrných opatření. Nezbytnou součástí procesu je také předložení lékařské zprávy dokládající aktuální zdravotní stav a jeho vliv na studium.

Seznamte se s pravidly podpory a požadujte úměrné úpravy

 • Ještě před začátkem studia se informujte, jaké konkrétní služby a podpůrná opatření můžete při studiu využít. Zároveň se seznamte s konkrétními dokumenty pro poskytování podpory studentům se specifickými potřebami. Většinu těchto informací byste měli najít na webových stránkách školy nebo specializovaného pracoviště. 

Příklady úměrných úprav pro osoby s migrénou na vysoké škole

Seznam uvedených opatření je spíše ilustrativního rázu. Jakékoliv úpravy by měly vycházet z individuálních potřeb studenta, z možností školy, ale především také z platné legislativy.

Konzultace vhodnosti výběru studijního oboru/programu

 • Ještě před samotným podáním přihlášky ke studiu by měly vysoké školy (potažmo pracovníci odpovědní za podporu studentů se specifickými potřebami) nabízet konzultace vhodnosti výběru studijního oboru/programu s ohledem na specifické potřeby studenta.

Úpravy podmínek přijímacího řízení

 • Uchazeč o studium má právo na stejný rozsah podpory jako student tzn., že již při přijímacím řízení by mělo být možné mít individuálně upravené podmínky pro konání přijímací zkoušky (např. delší čas na absolvování přijímacího testu atp.).

Vybavení a pomůcky

 • Pokud student ke svému studiu potřebuje jakékoliv speciální vybavení/pomůcky, specializované pracoviště mu je může zapůjčit, případně mu může pomoct s vyřízením žádosti o příspěvek nebo ho nasměrovat na další osoby poskytující podporu v této oblasti.

Prostředí

 • Škola by pro studenty měla zajistit podporující klima, a v případě jakékoliv překážky ve studijním procesu by se měla snažit ji odstranit.

Hodnocení

 • Závěrečné zkoušky a termíny odevzdání např. seminárních prací mohou být stresovými faktory a mohou vyvolávat záchvaty migrény. Jindy se může stát, že student kvůli záchvatu není schopen na zkoušku dorazit nebo ji dokončit. Škola by měla nabízet možnosti podpory, jak např. posunout/změnit termín plnění předmětu, prodloužit zkouškové období, zajistit zkoušku v samostatné místnosti, zajistit vhodné světelné podmínky pro zkoušku atp. Je důležité mít na paměti, že škola nemůže slevit z akademických či jiných standardů hodnocení studentů. Stejně tak nelze požadovat snížení požadavků, které jsou na studenta kladeny.

Přístup do tmavé a tiché místnosti

 • Pokud student ve škole cítí, že právě přichází záchvat, může mít potřebu si jít lehnout. Z organizačního hlediska může být pro školu velmi náročné zajistit klidnou a tmavou místnost, kde by student mohl záchvat nebo jeho část přečkat, nicméně lze společně s pracovníky specializovaného pracoviště najít jiné vhodné řešení situace.

Osvětlení

 • Prudké světlo může být zásadním spouštěčem ataky migrény, proto je důležité světelné podmínky v místnostech sledovat a případně se je snažit upravovat tak, aby se záchvaty minimalizovaly.

Pravidelné přestávky

 • Dlouhodobá práce např. na počítači nebo v laboratořích může být také významným spouštěčem. Zařazením pravidelných přestávek se může student záchvatům vyhnout.

Pracovník specializovaného centra může doporučit vhodnou podporu pouze ve chvíli, kdy se student o svých potřebách nebude bát mluvit a pokud bude zřejmé, co a proč konkrétně potřebuje.

JAK ŘEŠIT NOVĚ VZNIKLÉ PROBLÉMY?

Jakékoliv nově vzniklé problémy doporučujeme řešit nejdříve s pracovníkem specializovaného centra nebo s pracovníkem pověřeným podporou studentů se specifickými potřebami. Veškeré poznatky z těchto schůzek si doporučujeme poznamenat, pokud by bylo třeba se k nim v budoucnu vracet.

Pokud se problém nepodaří vyřešit výše uvedenou cestou, student má právo si stěžovat, dle platných předpisů konkrétní školy.


Zdroje: The Migraine Trust, z. č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, z. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT, č. j. MSMT-1468/2023-2, Příloha č. 3 - Metodický pokyn k financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami

Další články o migréně